پژوهش‌های کاربردی مهندسی شیمی - پلیمر (MJARCPE) - اهداف و چشم انداز