پژوهش‌های کاربردی مهندسی شیمی - پلیمر (MJARCPE) - شماره جاری